1. Home
 2. Privatumo politika ir teisinė informacija
 3. Home3 bendrosios mobilaus interneto paslaugų teikimo sąlygos

Home3 bendrosios mobilaus interneto paslaugų teikimo sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šiomis Bendrosiomis Mobilaus Interneto Paslaugų Teikimo Sąlygomis nustatomos Home3 teikiamų duomenų
  perdavimo paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos).
  1.2. Paslaugos Klientui teikiamos tik užsisakius Home3 televizijos ir interneto paketą ir sudarius su Home3 sutartį. Klientui
  Paslaugos teikiamos tik kartu su televizijos paslaugomis. Sutartį sudaro šie dokumentai, su kuriais pasirašytinai
  supažindinamas Klientas:
  (i) Specialiosios sąlygos, kuriose aptariami Home3 televizijos ir interneto paketo terminai, taikomos kainos, nuolaidos,
  suteikiama įranga ir kiti klausimai (toliau – Specialios Sąlygos); (ii) Home3 sutarties tipinės sąlygos, kuriose aptariamos
  nuostatos, taikomos teikiant visas paslaugas, kurios sudaro Home3 televizijos ir interneto paketą, t.y. televizijos ir
  duomenų perdavimo paslaugos (toliau – Tipinės Sąlygos); (iii) šios Sąlygos, kurios taikomos tik duomenų perdavimo
  paslaugoms. Jei kyla kolizija tarp šių Sąlygų ir Specialių Sąlygų, taikomos Specialios Sąlygos.
 2. Paslaugų teikimas
  2.1. Paslaugos Klientui bus pradėtos teikti per 3 darbo dienas nuo sutarties su Home3 pasirašymo dienos.
  2.2. Duomenų persiuntimui naudojamas dinaminis IP adresas.
  2.3. Home3 įsipareigoja suteikti kokybiškas Paslaugas visą parą visoje ryšio tinklo veikimo teritorijoje, tačiau tik Lietuvos
  Respublikoje. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma Paslaugų veikimo zona, taip pat jis yra informuotas, kad su naujausiais
  Paslaugų veikimo zonos žemėlapiais gali susipažinti internete adresu http://www.bite.lt/lt/about/network/coverage.
  2.4. Klientui suteikiamas Paslaugų limitas per mėnesį, nurodomas Specialiose Sąlygose, kurį išnaudojus bus taikomas
  perdavimo spartos ribojimas iki 256 kbps. Kiekvieno mėnesio pirmą dieną duomenų limitas pradedamas skaičiuoti iš
  naujo ir panaikinamas greičio ribojimas. Persiunčiami duomenys Lietuvos Respublikoje apvalinami 100KB tikslumu.
  2.5. Duomenų perdavimo greitis priklauso nuo Kliento buvimo vietoje esančios duomenų perdavimo technologijos ir jo
  naudojamos įrangos: GPRS tinkle – nuo 0 kbps iki 48 kbps, EDGE – nuo 0 kbps iki 238 kbps, UMTS – nuo 0 kbps iki 384 kbps,
  HSPA+ – nuo 0 kbps iki 21Mbps, DC-HSPA+ nuo 0 kbps iki 42 Mbps, LTE – nuo 0 iki 150 Mbps, LTE-Advanced nuo 0 iki 300
  Mbps. Reali užtikrinama paketinio duomenų perdavimo sparta priklauso nuo naudojamos prisijungimo prieigos ir tinklo
  apkrovimo būklės konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku. Minimalus vidutinis Paslaugos užtikrinamas greitis yra apie 16
  kbps.
  2.6. Paslaugos pateikiamumas – 95%. Paslaugos pateikiamumas – laikotarpis, skaičiuojamas per mėnesį, kada Klientui
  užtikrinama galimybė naudotis Paslaugomis. Techninės profilaktikos laikas, vertinant Paslaugų pateikiamumą, nėra
  įskaičiuojamas į Paslaugų neteikimo laikotarpį.
  2.7. Esant Paslaugų teikimo sutrikimams, Klientas gali pranešti apie tai telefonu (8 5) 236 3365 (kasdien 8.00 – 22.00 val.).
  Paslaugų teikimo sutrikimus Home3 įsipareigoja pašalinti nedelsiant, bet kokiu atveju ne ilgiau nei per 2 darbo dienas
  nuo pranešimo pateikimo dienos.
  2.8. Home3 įsipareigoja tinklo profilaktikos darbus atlikti mažiausios tinklo apkrovos valandomis.
  2.9. Home3 garantuoja ryšio slaptumą bei duomenų apsaugą.
  2.10. Home3 , suteikus netinkamas Paslaugas, įsipareigoja atlyginti tik tiesioginius nuostolius (išlaidas), patirtus dėl negautų ar
  nekokybiškų Paslaugų. Nuostoliai atlyginami suteikiant nemokamų Paslaugų už sumą, lygią nuostolių dydžiui. Negautos
  pajamos ir kiti netiesioginiai nuostoliai nebus atlyginami.
  2.11. Klientas gali naudotis Paslaugomis tik savo asmeniniais tikslais.
  2.12. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad naudojantis Paslaugomis bus imtasi visų įmanomų priemonių, kad naudojamame
  kompiuteryje nebūtų žalingų programų ir/arba virusų, kurie galėtų neigiamai veikti Kliento ir kitų tinkle esančių vartotojų
  Paslaugų naudojimą.
  2.13. Home3 turi teisę Paslaugų teikimui pasitelkti trečiuosius asmenis, už kurių veiksmus pilnai atsako Klientui.
 3. SIM kortelės ir Įrangos suteikimas
  3.1. Klientui kartu yra parduodama įranga, kuri yra būtina Paslaugoms teikti. Įrangos pardavimo sąlygos yra aptartos Specialiose
  Sąlygose.
  3.2. Minimalūs reikalavimai Kliento techninei ir programinei įrangai: (i) mobiliojo ryšio duomenų perdavimo įranga, palaikanti
  EGPRS/GPRS/GSM 900/1800 ir/arba HSDPA/UMTS ir/arba LTE/LTE-Advanced (pastaruoju atveju reikalinga ir naujo tipo, šias
  technologijas palaikanti, SIM kortelė) technologijas; (ii) kompiuteris, planšetinis kompiuteris, telefonas ar kitas įrenginys su
  legalia operacine sistema, kurioje įdiegtas TCP/IP protokolas bei papildoma programinė įranga, užtikrinanti prisijungimą
  prie mobilaus interneto tinklo; (iii) naudojamas kompiuteris turi būti suderinamas su mobiliojo ryšio įranga, taip pat,
  kompiuterio operacinė sistema suderinama su mobiliojo ryšio įrangos programine įranga; (iv) užtikrinti, jog naudojamas
  kompiuteris turi pakankamai resursų (procesoriaus spartos, operatyviosios atminties, standžiojo disko talpos) mobiliojo
  interneto paslaugos patikimam veikimui.
  3.3. Dėl gamybos defekto netinkamą naudoti SIM kortelę ar įrangą Home3 pakeis savo sąskaita. Įrangai suteikiama garantija,
  kurios sąlygos pateikiamos kartu su įranga garantiniame talone. Garantiniame talone numatyta tvarka Home3 atlieka
  garantinę įrangos priežiūrą, aptarnavimą, remontą bei keitimą, bei apmoka jos taisymo ir keitimo išlaidas, nebent buvo
  įrodyta, kad įranga buvo sugadinta dėl Kliento kaltės ar nerūpestingumo. Jeigu įranga remontuojama ar keičiama ne dėl
  Kliento kaltės, Klientas nemoka abonentinio mokesčio už laikotarpį nuo įrangos pateikimo remontui dienos iki gedimo
  pašalinimo / įrangos pakeitimo dienos (įskaitytinai). Jei įranga yra remontuojama, keičiama dėl Kliento kaltės,
  abonentinis mokestis yra skaičiuojamas. Sugedus įrangai ir/ ar SIM kortelei Klientas turi kreiptis į Home3 (8 5) 236 3365
  (kasdien 8.00 – 22.00 val.).
 4. Paslaugų teikimo stabdymas
  4.1. Klientas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą laikinai. Klientui sustabdžius Paslaugų teikimą, kartu stabdomas ir televizijos
  paslaugų teikimas.
  4.2. Home3 turi teisę be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti Paslaugas (kartu su televizijos paslaugomis), jei: (i) Klientas
  vėluoja sumokėti daugiau nei 10 dienų nuo datos, nurodytos pateiktoje sąskaitoje (ii) Klientas Paslaugomis naudojasi tokiu
  būdu, kuris kelia grėsmę tinklui ar kitaip riboja kitų klientų galimybę naudotis Paslaugomis. Home3 taip pat gali
  stabdyti Paslaugų teikimą reaguodamas į saugumo incidentus arba į grėsmes viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių
  ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui. Home3 dės maksimalias pastangas, kad taip sustabdytų Paslaugų teikimas būtų
  atnaujintas kaip galima greičiau.
  4.3. Atnaujinus Paslaugų teikimą, kuris buvo sustabdytas dėl Kliento kaltės, Klientas privalo sumokėti atnaujinimo mokestį,
  numatytą Specialiose Sąlygose.
 5. Apmokėjimas
  5.1. Paslaugų kaina yra įtraukta į Home3 televizijos ir interneto paketo abonentinį mokestį ir turi būti mokama Tipinių Sąlygų
  nustatyta tvarka. Visi Klientui taikomi mokesčiai yra nurodomi Specialiosiose Sąlygose.
  5.2. Klientui kredito limitas nėra nustatomas.
  5.3. Klientui neatsiskaičius laiku, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,04 procento dydžio delspinigiai nuo
  visos laiku nesumokėtos sumos. Jei Klientas vėluoja atsiskaityti daugiau nei 7 dienas, skaičiuojamas ir skolos administravimo
  mokestis.
 6. Asmens duomenys
  6.1. Kliento asmens duomenys gali būti naudojami Paslaugų ir atsiskaitymų už suteiktas Paslaugas apskaitos, asmens mokumo
  vertinimo, įsiskolinimo valdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6.2. Home3 taip pat tvarko šiuos srauto duomenis: telekomunikacijų įvykio data ir laikas, kliento telefono numeris, telefono ryšio
  numeris, į kurį nukreiptas skambutis, tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), duomenų kiekis, taip pat
  kitus duomenis, numatytus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme. Srauto duomenys tvarkomi 6 (šešis)
  mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba duomenys yra reikalingi įsiskolinimams
  išieškoti, taip pat kitais minėtame įstatyme numatytais atvejais.
  6.3. Klientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę bet kada susipažinti su savo asmens duomenimis,
  reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, taip pat įstatymų nustatyta tvarka turite teisę
  nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 7. Sąlygų keitimas
  7.1. Home3 turi teisę keisti šias Sąlygas informavus Klientą prieš mėnesį: (i) pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką
  reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitoms objektyvioms priežastims; (ii) Lietuvos Respublikos atsakingoms
  institucijoms priėmus sprendimus, kuriais bus pakeisti Sutarties pasirašymo dieną taikomi nacionaliniai ar tarptautiniai
  mokesčiai, rinkliavos ar bet kokios kitos piniginės prievolės, susijusios su Home3 ūkine komercine veikla ar teikiamų
  paslaugų bei parduodamų prekių apmokestinimu, Home3 turi teisę atitinkamai pakeisti pagal Specialiąsias sąlygas
  teikiamų paslaugų kainą, tačiau ne daugiau, nei ją paveikė pasikeitusios aplinkybės. Tokiu atveju kainų pasikeitimas nebus
  laikomas paslaugų teikimo sąlygų ar kainų pakeitimu.
 8. Sutarties pabaiga
  8.1. Klientas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, pateikęs rašytinį pranešimą nutraukti Sutartį su Home3 , tuomet jam
  nėra teikiama nei viena Home3 televizijos ir interneto paketo paslauga. Paslaugos jam nėra teikiamos atskirai, o tik kartu
  su televizijos paslaugomis, kaip Home3 televizijos ir interneto paketo dalis.
  8.2. Nutraukus sutartį ne dėl Home3 kaltės Klientas privalo atsiskaityti su Home3 Tipinėse Sąlygose nustatyta tvarka.
  8.3. Home3 turi teisę nutraukti sutartį Tipinėse Sąlygose nustatyta tvarka.
 9. Baigiamosios nuostatos
  9.1. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Jei Home3 siūlomas taikus ginčo sprendimo būdas nėra
  priimtinas Klientui, Klientas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą arba į teismą.

Jei pastebėjote klaidą – būsime labai dėkingi, jei apie tai mus informuosite! 🙂 Tai padaryti galite paspaudę šia klavišų kombinaciją kompiuteryje. Ctrl+Enter.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Susiję straipsniai

Mums rūpi Jūsų nuomonė
Pasidalinkite savo nuomone ir pastebėjimais apie paslaugų kokybę bei aptarnavimą
Užpildyti anketą

Klaidos pranešimas

Žemiau pateiktas komentaras bus nusiųstas straipsnio autoriams