Home3 sutarties tipinės sąlygos

Svarbu! Informuojame, kad nuo 2021-04-01  Home3 paslaugas jums teiks UAB „Bitė Lietuva“, įmonės kodas 110688998, adresas Žemaitės g. 15, Vilnius. Jūsų asmens duomenys, būtini tolesniam paslaugų teikimui ir (arba) prekių tiekimui ar teisės aktų reikalavimams vykdyti, nuo 2021-04-01 bus perduoti ir tvarkomi naujo paslaugų teikėjo – Bitės. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite: www.home3.lt/bite/

 1. Sąvokos
  Home3 sutarties tipinės sąlygos (galioja nuo 2019 12 03)
  1.1. Abonentinis mokestis – mokestis, mokamas už Priėmimo teises. Minimalaus laikotarpio metu mokamas Sutartyje nurodytas Abonentinis mokestis. Pasibaigus Minimaliam laikotarpiui taikomas Abonentinis mokestis, nurodytas Kainyne, kuris yra galiojantis tuo metu, kai baigiasi Minimalus laikotarpis;
  1.2. Aktyvavimo mokestis – vienkartinis mokestis už Sutarties sudarymą ir Kliento prijungimą prie televizijos programų priėmimo sistemos, nurodytas Specialiosiose sąlygose. Šis mokestis taip pat mokamas naujai
  užsisakant Papildomas paslaugas ir / ar Papildomą abonementą;
  1.3. Įranga – skaitmeninis televizijos programų signalo, perduodamo per palydovą, imtuvas su arba be papildomos įrangos;
  1.4. Kainynas – galiojantis Home3 kainynas, skelbiamas Home3 interneto svetainėje adresu www.home3.lt, Kliento internetinėje paskyroje „mano.home3.lt“. Minimalaus laikotarpio metu Kliento visi mokami mokesčiai yra nurodyti Specialiosiose sąlygose ir tik pasibaigus Minimaliam laikotarpiui Klientui yra taikomi Kainyne nurodyti mokesčiai, tol kol Klientas nesudaro atskiro susitarimo dėl naujo plano naujam Minimaliam laikotarpiui arba nutraukia Sutartį;
  1.5. Kiti mokesčiai – mokesčiai, kurie taikomi Klientui už atskirai užsakytas paslaugas ir kurių dydis nurodytas Kainyne.
  1.6. Klientas – asmuo, sudaręs Sutartį su Home3;
  1.7. Kortelė – kodavimo vienetas, kuris, įdiegtas į Įrangą, leidžia Klientui priimti koduotas televizijos programas;
  1.8. Kortelės aptarnavimo mokestis – kortelės aptarnavimo mokestis už naudojimąsi Kortele, kurio dydis nurodytas Specialiosiose sąlygose;
  1.9. Lengvata – Sutartyje nurodyta nuolaida, kurią gauna Klientas, įsipareigojęs naudotis Home3 paslaugomis tam tikrą Minimalų laikotarpį arba kitomis sutartomis sąlygomis, įskaitant (bet neapsiribojant) nuolaidą Abonentiniam mokesčiui, Kortelės aptarnavimo mokesčiui, nemokamoms paslaugoms (pavyzdžiui,montavimui) arba kitą nuolaidą;
  1.10. Lengvata įrangai – Sutartyje nurodyta nuolaida Įrangos įsigijimui už mažesnę kainą nei Kainyne nurodytas kainas, kurią gauna Klientas, įsipareigojęs naudotis Home3paslaugomis tam tikrą Minimalų laikotarpį arba kitomis sutartomis sąlygomis;
  1.11. Minimalus laikotarpis – trumpiausias bet kurios paslaugos naudojimo laikotarpis, nurodytas Specialiosiose sąlygose,prasidedantis po Sutarties sudarymo,kurio metu gali būti taikomos tam tikro Lengvatos, Lengvatos įrangai ir/ar specialios sąlygos. Į Minimalų laikotarpį neįeina laikotarpis, kurio metu buvo remontuojama ar keičiama Kortelė ir/arba Įranga dėl Kliento kaltės bei laikotarpiai, kuriais buvo sustabdytas paslaugų teikimas
  dėl Kliento kaltės ar Kliento iniciatyva sustabdytas paslaugų teikimas,kaip tai numato Sutarties 10.5 punktas;
  1.12. Mokestis už Kortelės keitimą, remontą, pametimą ir (ar) sugadinimą – mokestis už Kortelės pakeitimą ir/
  ar remontą,kai kortelė yra keičiama, arba mokestis už pamestą ar sugadintą kortelę, kai pasibaigus Sutarčiai, Klientas negali grąžinti kortelės Home3. Mokesčio dydis nurodytas Specialiosiose sąlygose;
  1.13. Paketas – Kliento pasirinktas ir Specialiosiose sąlygose nurodytas televizijos programų rinkinys, kurį sudaro
  programos, skelbiamos Home3 interneto svetainėje adresu www.home3.lt bei klientų aptarnavimo skyriuose;
  1.14. Papildomas abonementas – sutartis ar priedas prie šios Sutarties, kurią sudarius Klientui išduodamos
  papildomos Kortelės ir Įranga ar jos dalis, leidžianti Kliento gyvenamojoje vietoje priimti Home3 Paketą keliose vietose;
  1.15. Papildomos paslaugos –papildomai Kliento užsakomos paslaugos ar atskirų TV programų priėmimo teisės, kurios teikiamos tik Klientams, užsisakiusiems Paketą su ne mažiau kaip 40 programų, nebent Home3
  sprendimu, minimalus TV programų kiekis būtų sumažintas;
  1.16. Priėmimo teisės – televizijos ir radijo programų priėmimo teisės, kurios Klientui suteikiamos perduodant reikiamus duomenis į jo Kortelę per palydovą;
  1.17. Priėmimo teisių atnaujinimo mokestis –mokestis, taikomas už Priėmimo teisių atnaujinimą, kai teisės buvo apribotosdėl Kliento kaltės, kurio dydis nurodytas Specialiosiose sąlygose;
  1.18. Specialiosios sąlygos –Sutarties pirmajame puslapyje išdėstytos sąlygos, kurios buvo individualiai aptartos ir suderintos su Klientu;
  1.19. Sutartis – Home3 ir Kliento sutartis dėl Home3 Paketų priėmimo teisių (įskaitant Specialiąsias ir Tipines
  sąlygas, o taip pat priedus ar pakeitimus);
  1.20. Šalys – Klientas ir Home3, kartu arba atskirai;
  1.21. Home3 – AS TV Play Baltics, reg. Estijos Respublikoje -10308880, PVM k. LT100001143412, buveinės
  adresas: Peterburi tee 81, Talinas 11415, Estijos Respublika, tel. +372 6220 200, banko rekvizitai: sąskaitos
  Nr. LT677300010000196827, AB „Swedbank“; Klientų aptarnavimo centras (9.00–21.00 val.) tel. 8~5 236
  33 65, info@home3.lt.
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Šiomis Tipinėmis sąlygomis nustatoma Home3 paslaugų teikimo, Kortelės bei Įrangos Klientui suteikimo tvarka Lietuvos Respublikoje.
  2.2. Klientu gali tapti ne jaunesnis kaip 18metų fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje (jeigu šis asmuo yra užsienietis, jis privalo turėti leidimą gyventi, o jeigu asmuo yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, jis privalo turėti ES valstybės narės piliečio leidimą gyventi).
  2.3. Klientui skirtą  nformaciją Home3 siunčia Sutartyje nurodytu Kliento adresu arba pateikia elektroniniu paštu
  arba trumpąja SMS žinute. Apie pasikeitusį adresą Klientas privalo raštu pranešti Home3. Naujasis adresas
  pradedamasnaudotiper7dienaspoto,kaiHome3gaunaatitinkamąrašytinįKliento pranešimą.
  2.4. Home3 turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, jeigu Home3 kyla pagrįsti įtarimai dėl Kliento mokumo.
 3. Kortelės nuosavybės teisė ir Kortelės naudojimas
  3.1. Kortelė yra Home3 nuosavybė. Klientas turi teisę naudotis Kortele Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
  3.2. Kortelė Klientui pateikiama registruotu laišku arba kartu su Įranga. Kortelę galima naudoti tik iš Home3
  įsigytoje ir VideoGuard sąlyginės prieigos sistemoje veikiančioje Įrangoje, kuri su Kortele sudaro vieningą dekodavimo vienetą.
  3.3. Klientui paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 6 valandas nuo Kortelės aktyvavimo. Norėdamas aktyvuoti Kortelę, Klientas pirmiausia turi susimontuoti Įrangą pats arba užsakyti šią paslaugą iš Home3, įdėti Kortelę į imtuvą ir aktyvuoti Kortelę pagal su Kortele pateiktą instrukciją. Kortelės neaktyvavimas ar nesinaudojimas ja neatleidžia Kliento nuo mokėjimų 8 skyriuje nustatyta tvarka.
  3.4. Home3 turi teisę įspėjus prieš 14 dienų pareikalauti grąžinti Kortelę tam, kad ji galėtų būti pakeista kita Kortele.
  3.5. Sutrikus paslaugų teikimui, Klientas nedelsiant apie tai informuoja Home3 tel. 85 236 33 65 arba el.paštu
  info@home3.lt.
 4. Atsakomybė už Kortelę
  4.1. Sutartis suteikia Klientui teisę naudoti Kortelę tik asmeniniams poreikiams tenkinti ir tik savo namų ūkyje
  Lietuvos Respublikos teritorijoje, Sutartyje nurodyto Paketo priėmimui. Kitu būdu ar tikslais naudoti Kortelę
  yra draudžiama. Norėdamas priimti Home3 Paketą keliose vietose, Klientas turi įsigyti Papildomą
  abonementą. Nutraukus Sutartį Klientas privalo grąžinti Kortelę Home3.
  4.2. Klientas privalo rūpintis Kortele, užtikrinti jos saugumą ir tinkamai ją naudoti bei laikyti. Klientas nedelsdamas privalo raštu pranešti Home3 klientų aptarnavimo centrui apie Kortelės praradimą, vagystę, sugadinimą arba defektą, kai tik apie tai sužino ir grąžinti sugadintą ir (arba) neveikiančią Kortelę. Jeigu Kortelė pametama, pavagiama ar negrąžinama nutraukus Sutartį, Home3 turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti Specialiosiose
  sąlygose nustatytą mokestį už naujos Kortelės išdavimą arba Kortelės negrąžinimą.
  4.3. Gavęs Kortelę, Klientas privalo nedelsiant patikrinti jos veikimą ir esant defektui pranešti Home3. Jei Klientas per 7 dienas nuo Kortelės gavimo nepraneša apie defektus, laikoma, kad Kortelė tinkama
  naudojimui. Jei vėliau Kortelė neveikia dėl vartotojo kaltės (mechaninių, terminių ar kitokių pažeidimų),
  Home3 turi teisę reikalauti iš Kliento Mokesčio už Kortelės remontą ar keitimą.
  4.4. Home3 išduoda Klientui sutaisytą arba pakeistą Kortelę per10darbodienųpo to,kai gauna rašytinį Kliento
  pranešimą apie Kortelės praradimą ar vagystę arba gauna neveikiančią Kortelę.
  4.5. Jeigu Kortelė remontuojama ar keičiama ne dėl Kliento kaltės, Klientas nemoka Abonentinio mokesčio
  už laikotarpį nuo Kortelės pateikimo remontui dienos iki gedimo pašalinimo / Kortelės išsiuntimo Klientui
  dienos (įskaitytinai).
 5. Paketai
  5.1. Kortelė suteikia Klientui teisę priimti Sutartyje nurodytą Paketą. Home3 turi teisę atsižvelgdama į ekonomines bei rinkos aplinkybes komplektuoti ir keisti Paketus nurodydama šių pakeitimų priežastis bei ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuodama Klientą apie pasikeitusias sąlygas.
  5.2. Home3, atsižvelgdama į teisines, ekonomines bei rinkos aplinkybes (įskaitant, bet neapsiribojant, jei keičiasi Home3 taikomi mokesčiai, kainos ir reguliacinė aplinka, kai kanalų transliuotojai pakeičia transliavimo sąlygas ir terminus ir pan.), turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nustatytą Paketų turinį (televizijos
  programų rinkinį), televizijos programų skaičių, Paketų pavadinimus, nurodydama šių pakeitimų priežastis bei informuodama Klientą ne vėliau nei prieš 30 dienų. Klientas taip pat yra informuojamas, kad Paketo sudėtis gali kisti dėl įgaliotų institucijų priimtų sprendimų, kuriais gali būti stabdomas televizijos programos ar jos dalies priėmimas Lietuvos Respublikoje. Institucijai priėmus sprendimą stabdyti programos
  ar jos dalies priėmimą Klientas televizijos ar jos programos dalies nebematys, o kitos Sutarties sąlygos liks galioti nepakeistos.
  5.3. Jeigu Klientas pasirinko Paketą, kuriam taikoma Lengvata, Klientas neturi teisės jo keisti į mažesnį Paketą, kol nepasibaigs Minimalus laikotarpis.Klientas bet kada gali pakeisti savo turimą Paketą į didesnį, sudarant naują Sutarties priedą.
 6. Įranga
  6.1. Sudarius Sutartį, Home3 suteikia Klientui Įrangą, kuri gali būti perduodama Kliento nuosavybėn arba
  nuomojama. Konkrečios sąlygos yra numatytos Specialiosiose sąlygose. Perduodant Įrangą Kliento
  nuosavybei jai gali būti suteikiama Lengvata Įrangai, nurodyta Specialiosiose sąlygose.
  6.2. Minimalaus laikotarpio metu, net ir pratęsus sutartį naujam Minimaliam laikotarpiui, Home3 atlieka garantinę Įrangos priežiūrą, aptarnavimą, remontą bei keitimą, bei apmoka jos taisymo ir keitimo išlaidas, nebent buvo įrodyta, kad Įranga buvo sugadinta dėl Kliento kaltės. Jeigu Įranga remontuojama ar keičiama ne dėl Kliento kaltės, Klientas nemoka Abonentinio mokesčio už laikotarpį nuo Įrangos pateikimo remontui
  dienos iki gedimo pašalinimo / Įrangos pakeitimo dienos (įskaitytinai).
  6.3. Klientas Įrangą gali susimontuoti pats arba užsisakyti montavimo paslaugą iš Home3.
  6.4. Jei Klientui Įranga yra nuomojama, Klientas yra atsakingas už Įrangos grąžinimą po nuomos laikotarpio,
  numatyto Specialiosiose sąlygose, pabaigos ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po laikotarpio pabaigos.
  Klientui negrąžinus Įrangos per nustatytą laikotarpį, Klientas įsipareigoja sumokėti Įrangos likutinę kainą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.
 7. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga
  7.1. Klientas garantuoja ir užtikrina, kad nei jis, nei trečiasis asmuo nesinaudos Klientui perduota Kortele arba
  joje esančia informacija tokiu būdu, kuris pažeistų autorių teises ar kitą intelektinę nuosavybę
  reglamentuojančius teisės aktus. Klientas informuotas ir žino, kad intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas
  užtraukia civilinę, administracinę arba baudžiamąją atsakomybę. Klientui pažeidus šią nuostatą, Klientas
  įsipareigoja sumokėti 1 000 EUR baudą ir padengti bet kuriuos kitus Home3 nuostolius, įskaitant ir
  negautas pajamas, kurių nepadengia bauda.
 8. Mokėjimai ir atsiskaitymo tvarka
  8.1. Kliento mokamų Kortelės aptarnavimo ir Abonentinio mokesčių dydis Minimaliu laikotarpiu yra nustatytas
  Sutartyje. Po Minimalaus laikotarpio pasibaigimo galioja Kainyne nustatytas mokesčių ir įmokų dydis.
  Klientui kredito limitas nėra nustatomas.
  8.2. Mokesčius ir įmokas (įskaitant Kortelės aptarnavimo ir Abonentinį mokesčius) Klientas gali mokėti dviem būdais – už suteiktas paslaugas arba iš anksto pagal Home3 pateiktą sąskaitą. Mokėjimų tipas, dažnumas(laikotarpis) ir kitos sąlygos nustatytos Specialiosiose sąlygose. Sąskaitų apmokėjimo terminas yra nurodytas sąskaitose. Sąskaita laikoma apmokėta nuo to momento, kai mokėjimo suma patenka į sąskaitoje nurodytą Home3 banko sąskaitą. Dėl negautos (negautų) sąskaitos (sąskaitų) Klientas neatleidžiamas nuo prievolės sumokėti laiku. Informaciją apie sąskaitoje nurodytą sumą Klientas gali sužinoti iš Home3 klientų aptarnavimo centro telefonu 85 236 33 65.
  8.3. Klientui neatsiskaičius su Home3 iki datos,nurodytos pateiktoje sąskaitoje, Home3 siunčia priminimą Klientui apie pradelstą mokėjimą elektroniniu laišku arba trumpąja žinute. Nuo nurodyto atsiskaitymo termino praėjus ne daugiau kaip 20 dienų, Home3 informuoja Klientą apie Kliento Priėmimo teisės apribojimą elektroniniu laišku arba trumpąja žinute. Home3 taip pat turi teisę perduoti visus Kliento duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“, skolininkų registrui arba kitoms skolininkų duomenų bazes administruojančioms bendrovėms, bei skolų išieškojimus atliekančioms bendrovėms, teisės aktų numatyta tvarka. Priėmimo teisės yra atnaujinamos Klientui visiškai padengus įsiskolinimą. Už Priėmimo teisių atnaujinimą Klientui yra taikomas Priėmimo teisių atnaujinimo mokestis, nurodytas Specialiosiose sąlygose. Klientui vėluojant sumokėti daugiau nei 30dienų, nuo trisdešimt pirmos dienos Home3 turi teisę (i) nutraukti Sutartį, įspėjus Klientą apie tai raštu prieš 7 kalendorines dienas, (ii) paprašyti sumokėti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną, bei (iii) reikalauti nuostolių atlyginimo, įskaitant Lengvatos ir / ar Lengvatos Įrangai grąžinimo bei išlaidų, susijusių su nesumokėtų sumų išieškojimu. Paslaugų teikimo sustabdymas dėl įsiskolinimo neatleidžia Kliento nuo pareigos mokėti jam
  priklausančius mokesčius.
  8.4. Jeigu dėl Home3 kaltės nutrūksta TV programų transliacija daugiau nei 72 val. iš eilės, Klientas turi teisę nemokėti Abonentinio mokesčio už laikotarpį, kurį Klientas negalėjo tinkamai naudotis Home3 paslaugomis. Gedimas fiksuojamas Klientui apie jį pranešus telefonu 85 236 3365. Home3 atlygina Klientui tiesioginius nuostolius,atsiradusius dėl TV programų transliacijos nutrūkimo, suteikdamas nuostolių dydžio
  kreditą naudojimuisi paslaugomis, jei Klientas kreipiasi į Home3 ir pateikia atitinkamus įrodymus, pagrindžiančius jo patirtus nuostolius.
 9. Atsakomybė
  9.1. Home3 atsako tik už tyčinį Sutarties pažeidimą arba pažeidimus, kilusius dėl didelio neatsargumo. Home3 neatlygina žalos, kurią Klientas patiria dėl streiko, gaisro, oro sąlygų, televizijos programų gamintojų ar transliuotojų veiksmų ar neveikimo, techninių gedimų arba kitų Home3 nekontroliuojamų aplinkybių.
 10. Sutarties terminas ir nutraukimas
  10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol kuri nors šalis ją nutraukia. Komercinės sąlygos galioja Minimalų terminą, kuris numatytas Specialiosiose sąlygose arba atskiruose prieduose. Jei Klientas su Home3 sudaro papildomą susitarimą, jis įsigalioja sekančią dieną po Minimalaus termino pabaigos, arba pasirašymo dieną, jei Minimalus terminas yra pasibaigęs. Klientui yra paaiškinama,kad Sutartis lieka galioti ir
  pasibaigus Minimaliam laikotarpiui ir paslaugos yra teikiamos pagal tuo metu galiojantį Kainyną, kuris gali skirtis nuo komercinių sąlygų, numatytų Specialiosiose sąlygose. Klientas taip pat supranta, kad pasibaigus Minimaliam terminui jis gali bet kada kreiptis į Home3 dėl jam teikiamo naujo terminuoto pasiūlymo ir sudaryti papildomą susitarimą dėl naujo Minimalaus laikotarpio ir naujų komercinių sąlygų.
  10.2. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti:
  10.2.1. Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Home3 ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, pilnai atsiskaitęs su Home3, kai Klientui nėra nustatytas Minimalus laikotarpis.
  10.2.2. Sutartį nepasibaigus Minimaliam laikotarpiui Klientas gali nutraukti apie tai raštu įspėjęs Home3 ne vėliau kaip prieš 30 kalendorines dienas, pilnai atsiskaitęs su Home3 ir gražinęs Home3 suteiktos Lengvatos ir/ar Lengvatos Įrangai dalį, proporcingą likusiam Minimaliam laikotarpiui. Jei Klientui buvo suteikta Abonentinio mokesčio Lengvata, Klientas privalo grąžinti suteiktos lengvatos dalį – t.y. sumokėti pilną
  abonentinio mokesčio kainą už laikotarpį, kurį naudojosi Lengvata. Kliento avansu sumokėtos sumos yra įskaitomos kaip Abonentinis mokestis už laikotarpį, kurį Klientui buvo faktiškai suteiktos paslaugos iki Sutarties nutraukimo dienos. Jeigu avansu sumokėtos sumos nepadengia visos mokėtinos sumos, Klientas
  turi sumokėti Home3 likusią įsiskolinimo sumą. Jeigu avansu sumokėtos sumos viršija mokesčio ir (arba) įmokų sumą už Klientui per tą laikotarpį faktiškai suteiktas paslaugas, Home3 turi teisę išankstinės įmokos
  likutį įskaityti su Kliento mokėtinomis sumomis (Lengvatomis). Suma, likusi po tokio įskaitymo, Kliento rašytiniu pareikalavimu grąžinama Klientui.
  10.3. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį,informavęs apie tai raštu Home3 ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jei Home3 iš esmės pažeidžia šią Sutartį, Home3 pakeitus Sutarties sąlygas, jei tokie pakeitimai iš esmės pablogino Kliento padėtį, ir / ar padidinus Sutartyje nurodytų mokesčių dydžius, kaip tai numatyta
  11.3 nuostatoje. Jei Sutartis nutraukiama nepasibaigus Minimaliam laikotarpiui, Klientas turi teisę neatlygintinai grąžinti Įrangą Home3 arba pasilikti ją, sumokėdamas Home3 suteiktos Lengvatos Įrangai dalį, proporcingą likusiam Minimaliam laikotarpiui.
  10.4. Home3 turi teisę vienašališkai, įspėjusi Klientą raštu prieš 7 kalendorines dienas, nutraukti Sutartį bei nutraukti Kliento Priėmimo teises, jei Klientas, sudarydamas Sutartį, pateikia melagingus duomenis, jeigu Klientas vėluoja įvykdyti Sutartyje numatytą piniginį įsipareigojimą daugiau kaip 30 dienų ar padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą. Jei Klientas pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, Home3 turi teisę vienašališkai, įspėjusi Klientą elektroniniu paštu arba trumpąja žinute prieš 3 kalendorines dienas, nutraukti
  Sutartį bei Kliento Priėmimo teises. Nutraukus Sutartį šiame straipsnyje minimais pagrindais, Klientas įsipareigoja sugrąžinti Home3 visas jam suteiktas Lengvatas (taip pat Lengvatą Įrangai) bei atlyginti Home3 nuostolius, patirtus dėl Kliento padaryto pažeidimo
  10.5. Klientas turi teisę po 6 mėnesių nuo Minimalaus laikotarpio pradžios per kalendorinius metus vieną kartą sustabdyti Priėmimo teises laikotarpiui iki 90 dienų, raštu pranešęs Home3 apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Laikas, kuriam Priėmimo teisės buvo sustabdytos, į Minimalaus laikotarpio laiką neįskaičiuojamas ir šis laikotarpis atitinkamai pailginamas.
  10.6. Nutraukęs Sutartį Klientas privalo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties termino pabaigos grąžinti Kortelę Home3. Kortelė grąžinama ją atsiunčiant į Home3, adresu Home3, Žemaitės g. 15, LT-03118, Vilnius. Vėluojant grąžinti Kortelę, Home3 turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti baudą, numatytą Specialiosiose sąlygose.
 11. Tipinių sąlygų ir Kainyno keitimas
  11.1. Siekdamas apsaugoti savo ar trečiųjų asmenų teises į TV programas ir (arba) dėl ekonominių priežasčių, Home3 turi teisę keisti ir papildyti Sutartį ir Kainyną, per palydovą keisti programinę įrangą ir (arba) Įrangos kodavimo sistemą, taip pat Sutarties galiojimo laikotarpiu nustatyti naujus mokesčius ir įmokas, apie kurias Klientui pranešama mėnesinėje sąskaitoje, elektroniniu paštu ir Home3 interneto svetainėje adresu www.home3.lt ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Informaciją apie pakeitimus ir papildymus taip pat teikia Home3 Klientų aptarnavimo centras telefonu 8~5 236 33 65.
  11.2. Nesutikdamas su Sutarties sąlygų pakeitimu, iš esmės pabloginančiu Kliento padėtį ar kainų padidinimu, Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pagal 10.3punktą. Išrašomos sąskaitos sumos padidėjimas dėl įstatymais ar tarptautinės teisės aktais nustatytų mokesčių tarifų padidinimo, nelaikomas kainos padidinimu.
  11.3. Šalys susitaria, kad Klientui nepasinaudojus Sutarties 11.2 punkte jam suteikta teise per 30 dienų laikotarpį, kaip numatyta Sutarties 11.1 punkte, laikoma, kad Klientas sutiko su atitinkamais pakeitimais ir Sutartis galioja su naujais pakeitimais.
 12. Kitos nuostatos
  12.1. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Jei Home3 siūlomas taikus ginčo sprendimo būdas nėra priimtinas Klientui,Klientas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą arba į teismą.
  12.2 Kliento asmens duomenys gali būti naudojami Paslaugų ir atsiskaitymų už suteiktas Paslaugas apskaitos, asmens mokumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas, pateikęs
  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę bet kada susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, taip pat įstatymų nustatyta tvarka turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
  12.3. Home3 turi teisę perduoti Sutartyje nustatytas savo teises ir (arba) pareigas tretiesiems asmenims be Kliento atitinkamo sutikimo, su sąlyga, kad toks perleidimas nesumažins Klientui suteiktų garantijų. Klientas, esant Home3 rašytiniam sutikimui, turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui.

Jei pastebėjote klaidą – būsime labai dėkingi, jei apie tai mus informuosite! 🙂 Tai padaryti galite paspaudę šia klavišų kombinaciją kompiuteryje. Ctrl+Enter.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Susiję straipsniai

Mums rūpi Jūsų nuomonė
Pasidalinkite savo nuomone ir pastebėjimais apie paslaugų kokybę bei aptarnavimą
Užpildyti anketą

Klaidos pranešimas

Žemiau pateiktas komentaras bus nusiųstas straipsnio autoriams